085 0645 244 info@roeloffzen.nl
AanbodManagement

Deze Privacy Statement geldt voor Roeloffzen Vastgoed, Roeloffzen Vastgoed Management, en alle tot haar behorende ondernemingen. Roeloffzen Vastgoed / Roeloffzen Vastgoed Management, gevestigd aan Eekboerstraat 28E 7575AX Oldenzaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Roeloffzen Vastgoed / Roeloffzen Vastgoed Management verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de met u gesloten (huur,- of koop) overeenkomst(en)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het innen van vorderingen
 • Het afhandelen van juridische dossiers
 • Het uitvoeren van vastgoed beheer opdrachten
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van informatieaanvragen
 • Het sturen van uitnodigingen
 • Om eventuele klachten correct te behandelen
 • Roeloffzen Vastgoed / Roeloffzen Vastgoed Management analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Roeloffzen Vastgoed / Roeloffzen Vastgoed Management verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Roeloffzen Vastgoed / Roeloffzen Vastgoed Management verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens waaronder telefoonnummer en e-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Identiteitsbewijsnummer
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Het merendeel van deze gegevens hebben wij van u ontvangen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@roeloffzen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Roeloffzen Vastgoed / Roeloffzen Vastgoed Management maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Roeloffzen Vastgoed / Roeloffzen Vastgoed Management bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hoe lang gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Roeloffzen Vastgoed / Roeloffzen Vastgoed Management deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting zoals de belastingdienst, politie, geldverstrekkers, IT beheerder en accountant. Soms is het noodzakelijk ten behoeve van onze activiteiten om derden in te schakelen (bijvoorbeeld verzendpartners, beheerders, makelaars of onderhoudsbedrijven). Wij streven er naar om privacy optimaal te respecteren.
Daarnaast verstrekt Roeloffzen Vastgoed / Roeloffzen Vastgoed Management uw persoonsgegevens aan andere derden. U kunt zich verzetten tegen verwerking op grond van gerechtvaardigd belang door middel van het recht van bezwaar.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Roeloffzen Vastgoed / Roeloffzen Vastgoed Management gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Roeloffzen Vastgoed / Roeloffzen Vastgoed Management gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roeloffzen Vastgoed / Roeloffzen Vastgoed Management en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@roeloffzen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Roeloffzen Vastgoed / Roeloffzen Vastgoed Management wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Roeloffzen Vastgoed / Roeloffzen Vastgoed Management neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@roeloffzen.nl

Contactgegevens

Heeft u vragen naar aanleiding van deze privacy statement? Neem dan graag contact met ons op.

Roeloffzen Vastgoed
Roeloffzen Vastgoed Management
Eekboerstraat 28E
7575AX Oldenzaal
info@roeloffzen.nl
www.roeloffzen.nl